A XXVI. Töltöttkáposzta Fesztivál programja

„A főzés könnyű fejet, nyitott lelket es meleg szívet kíván”


2023. Szeptember 15., péntek

GYERMEKEK NAPJA – ÁLOMKONYHA REMEKEI

09:00 IX. Só­vi­dé­ki tö­meg­fu­tás
10:00 VIII. Só­hát Tini Kupa – fut­ball­baj­nok­ság (tor­na­te­rem)
11:00 Gye­rek töl­tött­ká­posz­ta fesz­ti­vál – Csa­pa­tok, kuk­ták be­mu­tat­ko­zá­sa
12:00 Bug­ri népi já­té­kok (egész na­pos prog­ram)
13:00 Kép­ki­ál­lí­tás – Vi­seg­rád – Pa­rajd test­vér­kap­cso­lat
14:00 Ko­zsik Jó­zsef gye­rek­mű­so­ra
15:00 Mini ká­posz­ta­fesz­ti­vál zsű­ri­zés
16:00 Ered­mény­hir­de­tés – Gye­rek töl­tött­ká­posz­ta fesz­ti­vál és ut­cák dí­szí­té­se
17:00 Zum­ba­to­mik
17:00 Ho­gyan vál­to­zik a kö­zös­sé­gi mé­dia vi­lá­ga a Tik Tok tér­hó­di­tá­sá­val? Elő­adás, Be­ne­dek Ist­ván, egye­te­mi ad­junk­tus, BBTE Kom­mu­ni­ká­ció és Köz­kap­cso­la­tok.
18:00 Te­ker­gők Kis­együt­tes
20:00 ROAD OF LIFE
21:30 Dre­am­flow


2023. Szeptember 16., szombat

KULINÁRIS ÖRÖKSÉGÜNK

07:30 Ébresz­tés re­zes­ban­dá­val
09:30 Fel­vo­nu­lás a só­bá­nyá­tól a köz­pon­ti par­kig; – Mr. Pi­a­no Show – gu­ru­ló zon­go­ra
10:30 Meg­nyi­tó – kö­szön­tő be­szé­dek
11:00 Kuk­ták be­mu­tat­ko­zá­sa
11:30 Kép­ki­ál­lí­tás (Só­vi­dék ké­pek­ben, Vi­seg­rád – Pa­rajd test­vér­kap­cso­lat)
12:00 Folk­mű­sor, he­lyi és test­vér­te­le­pü­lés (Al­só­so­fal­vi fonó ha­gyo­mány­őr­ző cso­port, Pa­raj­di cső­szök)
14:30 Kon­dér­no­kok es­kü­je – zsű­ri­zé­se
15:00 Nóta Móka ze­ne­kar
15:00 Mr. Pi­a­no Show – gu­ru­ló zon­go­ra
17:00 Zum­ba­to­mik
17:30 A kuk­ták re­me­kei – ered­mény­hir­de­tés
20:00 TITÁN
22:00 KART­HA­GO – HU


2023 Szeptember 17., vasárnap

10:00 Só­vi­dé­ki ké­zi­lab­da baj­nok­ság – IX. Ká­posz­ta­ku­pa
10:30 Ünne­pi Is­ten­tisz­te­let
12:00 Idő­sek kö­szön­té­se
12:30 Pa­raj­di egye­sí­tett kó­rus mű­so­ra
14:00 Nó­ta­mű­sor – Szi­lá­gyi Sán­dor, Sü­lyi Ká­roly, Csík­ma­da­ra­si Népi Ze­ne­kar
15:00 Tü­csök­raj szo­vá­tai népi ze­ne­kar
16:00 Nó­ta­mű­sor – Szi­lá­gyi Sán­dor, Sü­lyi Ká­roly, Csík­ma­da­ra­si Népi Ze­ne­kar
17:00 Al­só­so­fal­vi Ének­kar
17:30 La­ti­no fee­ling Szo­vá­ta
18:00 Éva Zum­ba
20:00 VES­CAN – RO
22:00 DOLLY ROLL – HU